Search Result of "เฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง"

About 8 results
Img

การประชุมวิชาการ

สถานะการเก็บกักสังกะสีในปูนซิเมนต์ (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

กลไกการเก็บกักโครเมียมในซิเมนต์ (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กลไกการเก็บกักสังกะสีและโครเมียมในซีเมนต์

ผู้เขียน:Imgเฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง

ประธานกรรมการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) - การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 14-16 พฤษภาคม 2551

หัวเรื่อง:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) - เฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา ประเสริฐ สุวรรณวิทยา (2008) สถานะการเก็บกักสังกะสีในปูนซีเมนต์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 14-16 พฤ

Img

งานวิจัย

โครงการการพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

นาง ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและจุลชีววิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Materials

Resume