Search Result of "เจเนติกอัลกอริทึม"

About 10 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม, แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม และ เจเนติกอัลกอริทึม เพื่อลดการโก่งงอของชิ้นงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม, แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม และ เจเนติกอัลกอริทึม เพื่อลดการโก่งงอของชิ้นงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก

Img

ที่มา:สวพ.มก

หัวเรื่อง:การหาค่าที่ดีที่สุดของตัวแปรนิเวศสรีรวิทยาต้นสักสำหรับแบบจำลอง BIOEM-BGC โดยใช้วิธีการเจเนติกอัลกอริทึม(GA)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชมชิด พรหมสิน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การใช้เจเนติกอัลกอริทึมเพื่อกำหนดตำแหน่งทางเข้าและช่องระบายอากาศภายในแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และคณะสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การหาค่าที่ดีที่สุดของตัวแปรนิเวศสรีรวิทยาต้นสักสสำหรับแบบจำลอง BIOME-BGC โดยใช้วิธีการเจเนติกอับกอลิทึม (GA)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชมชิด พรหมสิน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Bio-Fuel Cell

Resume

Img

Researcher

ดร. จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กระบวนการผลิต, การออกแบบการทดลอง, วิศวกรรมซ่อมบำรุง

Resume