Search Result of "เจียมจิตร ชวากร"

About 283 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเปลี่ยนทดแทนสินทรัพย์ใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตเชือกโปลีเอททีลีน กรณีศึกษา : บริษัทภวัตอุตสาหกรรม จำกัด (นามสมมุติ)

ผู้เขียน:Imgสุธีราพร เพ็ชรดี

ประธานกรรมการ:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองวัดความเป็นไปได้ในการเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgจารุณี บุญบานเย็น

ประธานกรรมการ:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอรุณ เกียระสาร, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจียมจิตร ชวากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนของหุ้นที่มีผลตอบแทนสูงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgพีรพล จุฑากิตติ

ประธานกรรมการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจียมจิตร ชวากร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การครอบงำกิจการของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษา การครอบงำกิจการของธนาคารเอเชียโดยธนาคารเอบีเอ็น แอมโร

ผู้เขียน:Imgรัชนี ทองเปี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgกุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจียมจิตร ชวากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ของ TRIS ที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ไทย กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด)

ผู้เขียน:Imgวรรณี ไพฑูรย์

ประธานกรรมการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชารอง:Imgอริชัย รักธรรม

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองในการพยากรณ์อันดับเครดิตหุ้นกู้ โดยวิธีโลจิท

ผู้เขียน:Imgวีรศักดิ์ วงศ์ทะยาน

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชารอง:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริการตลาดข้าวของสหกรณ์

ผู้เขียน:Imgศศิมา วงษ์เสรี

ประธานกรรมการ:Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจียมจิตร ชวากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย ในประเทศไทย ภายหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

ผู้เขียน:Imgยุพดี สีมาโชคเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชารอง:Imgเจียมจิตร ชวากร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสัจญาณี ศิริมังคละโล

ประธานกรรมการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชารอง:Imgอริชัย รักธรรม

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้มาตรการ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่มีผลต่อธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา : การควบรวมกิจการระหว่างธนาคารแหลมทองกับธนาคารรัตนสิน

ผู้เขียน:Imgอาภาภรณ์ เพชรรักษรากุล

ประธานกรรมการ:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความสามารถในการคาดคะเนค่าธรรมเนียมของตราสารสิทธิเงินตราต่างประเทศ

ผู้เขียน:Imgสุวิทย์ ชอบเรืองศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgนายอรุณ เกียระสาร, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจียมจิตร ชวากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงเดือน ก.ค. 2540-ธ.ค. 2542

ผู้เขียน:Imgนิธิพงศ์ โชติรัตนะนนท์

ประธานกรรมการ:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยวิธีปัจจัยพื้นฐาน กรณีศึกษา : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgปรีชา จันทนขจรฟุ้ง

ประธานกรรมการ:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรกฎ วิจิตรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาการนวดไทยในระบบธุรกิจ

ผู้เขียน:Imgพรรณพิมล บุญญภิญโญ

ประธานกรรมการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชารอง:Imgอริชัย รักธรรม

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร

ผู้เขียน:Imgธนวรรณ ศรีสุริยาพัฒน์กุล

ประธานกรรมการ:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

กรรมการวิชาเอก:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์, Imgเจียมจิตร ชวากร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน

ผู้เขียน:Imgชัยยุทธ ไพฑูรย์

ประธานกรรมการ:Imgนางกัลยาณี บรรจงจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมานวิภา อินทรทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจียมจิตร ชวากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ

ผู้เขียน:Imgวิศิษฎ์ ตันติเอมอร

ประธานกรรมการ:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรกฎ วิจิตรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการดำเนินโครงการ "บัตรประกันสุขภาพ"

ผู้เขียน:Imgอรุณี เริ่มมนตรี

ประธานกรรมการ:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345678910...