Search Result of "เจล"

About 514 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเซริซินไฮโดรไลเสทจากซิลค์เจล (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

แหล่งทุน:บริษัท จุลไหมไทย จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์น้ำขมิ้นเข้มข้นพร้อมดื่ม เสริมคอลลาเจน, ผลิตภัณฑ์เจลลี่ขมิ้นพร้อมดื่มรสผลไม้ เสริมคอลลาเจน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสาปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนาส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:ดร. กุลฤดี แสงสีทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์, Imgดร. กุลฤดี แสงสีทอง, Imgผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีลักษณะเป็นเจลจากแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสลิลดา เศรษฐา

แหล่งทุน:KU-TURPIF (มูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรมไทย)

Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์อลูมิน่า โดยกระบวนการ โซล-เจล (2000)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12345678910...