Search Result of "เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์"

About 186 results
Img

Researcher

ดร. เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, มันสำปะหลัง, การปรับปรุงพันธุ์สับปะรด

Resume

Img

งานวิจัย

ความแปรปรวนของปริมาณไซยาไนด์ในเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2547 (2004)

นักวิจัย:Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย สุทัศน์ แปลงกาย

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีระวิทยาการผลิตพืช

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

มันสำปะหลัง กับ "กระแส 30 ตัน" (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Piya Kittipadakul, Assistant Professor, ImgDr.Chareinsuk Rojanaridpiched, Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเกษตรเชิงระบบ

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลัง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Img
Img
12345678910