Search Result of "เจริญ กระบวนรัตน์*"

About 158 results
Img

Researcher

นาย เจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผู้ฝึกกีฬา, หลักการและเทคนิคการฝึกซ้อมกีฬา, หลักการและวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Resume

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อบอุ่นร่างกาย (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.Charoen Krabuanpatana, Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

องค์ประกอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ (2016)

ผู้แต่ง:ImgMr.Charoen Krabuanpatana, Professor,

วารสาร:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย (2010)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย พรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

งานวิจัย

ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของพนักงานบริษัทไทยวาโก้ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาญชัย ขันติศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิชาญ มะวิญธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์, Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์, Imgดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชาติชาย อมิตรพ่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นาทรพี ผลใหญ่, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาสมองในการออกกำลังกาย (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวกับการพัฒนาสมอง (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.Charoen Krabuanpatana, Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กิจกรรมการเคลื่อนไหวกับการพัฒนาการเรียนรู้ (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.Charoen Krabuanpatana, Professor,

วารสาร:

12345678