Search Result of "เจนจิรา เชาว์ไว"

About 8 results
Img

งานวิจัย

ผลของแคลเซียม บรรจุภัณฑ์ และแสงยูวีต่อคุณภาพของหม่อนผลสดภายหลังการเก็บเกี่ยว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของดอกเยอบีร่า (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อิษยา นะมิกิ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นางสาว กนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเน้นกล้วยไม้ , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ , สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน (กล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ)

Resume