Search Result of "เจ"

About 1308 results
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัทซีเจ ประเทศเกาหลี

หัวเรื่อง:การทดสอบโปรไบโอติกของบริษัทซีเจในปลานิลและกุ้งขาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทซีเจ ประเทศเกาหลี

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทซีเจ ประเทศเกาหลี

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการสร้างทางเลือกใหม่แก่ชาวนาในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด

หัวเรื่อง:การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลบริเวณโครงการพัฒนาใกล้ชายฝี่งทะเล อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตะกอนจากระบบผลิตน้ำของโรงไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช (ที อาร์ เจ) จำกัด

หัวเรื่อง:ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันในสูตรอาหารโคนมที่มีผลต่อผลผลิตการหมักและความสามารถในการย่อยได้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เอพิเจเนติก-การควบคุมเหนือลาดับดีเอ็นเอ (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chotika Yokthongwattana, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มถั่วเขียวพาสเจอร์ไรซ์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
12345678910...