Search Result of "เงินเดือนและสวัสดิการ"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: กรณีบทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย

Img

ที่มา:วารสารทรัพยากรมนุษย์

หัวเรื่อง:การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย

Img

ที่มา:ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท.)

หัวเรื่อง:การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย

Img

Researcher

ดร. สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาการศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การกำหนดยุทธศาสตร์

Resume