Search Result of "เงินออมขั้นต่ำ"

About 7 results
Img
Img

Researcher

นางสาว ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์โครงการ

Resume

Img

Researcher

นาง ฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การเงิน

Resume

Img

Researcher

นางสาว นพเก้า เรืองสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจักการการเงิน, การวิเคราะห์ตราสารหนี้

Resume

Img

Researcher

ดร. สิทธิเดช บำรุงทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การเงิน , เศรษฐศาสตร์, Financial Economics

Resume

Img

Researcher

นาย ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:บัญชีการเงิน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

Resume