Search Result of "เค้กช็อคโกแลต"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสารทดแทนไขมันประเภทคาร์โบไฮเดรตต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเค้กช็อคโกแลตลดไขมัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กช็อคโกแลตลดไขมัน และไม่เติมน้ำตาล

ผู้เขียน:Imgปุญฎา เนื่องฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุนทรี สุวรรณสิชณน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีทางอาหาร/การวัดค่าสี /อิมัสชั่น

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาผลิตภัณฑ์ , การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

Resume