Search Result of "เคเบิ้ลใต้ดิน"

About 16 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาวิธีการประเมินสภาพระบบเคเบิลใต้ดิน (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การป้องกันการระเบิดของขั้วต่อสายเคเบิลใต้ดินขนาด 115 kV โดยการลดความเครียดสนามไฟฟ้าภายในขั้วต่อสายเคเบิลใต้ดิน

ผู้เขียน:Imgศุภกร มงคลลักษณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูเกียรติ การะเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงระบบจำหน่าย 33 เควี แบบเหนือดินเป็นเคเบิลใต้ดินในพื้นที่เทศบาล

ผู้เขียน:Imgสุชาติ อ้นรุ่ง

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของค่ายอดกระแสฟ้าผ่าที่มีต่อสายเคเบิลใต้ดินในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน:ImgWatchara POBPORN

ประธานกรรมการ:Imgนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นาย ชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Lighting, Power System Planning, High Voltage

Resume

Img

Researcher

นาย พันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การติดตั้งกับดักเสิร์จและการต่อลงดินของชีลด์ของสายเคเบิลใต้ดิน

ผู้เขียน:Imgวงศ์พันธ์ ทัศนางกูร

ประธานกรรมการ:Imgนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาดรรชนีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของระบบเคเบิลใต้ดินในเขตเมืองท่องเที่ยวชายทะเล

ผู้เขียน:Imgฮามดี หะยีแซะสาและ

ประธานกรรมการ:Imgนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงของความเสียหายเนื่องจากฟ้าผ่าเมื่อติดตั้งกับดักฟ้าผ่าป้องกันสายเคเบิ้ลใต้ดิน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาตำแหน่งฟอลต์ในสายเคเบิ้ลใต้ดินโดยใช้ระบบ ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เขียน:Imgสกุล จูอนุวัฒนกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:แรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, ความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลัง, การจัดการพลังงาน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสนามไฟฟ้าจากการเกิดฟ้าผ่าลงดินต่อสายเคเบิลใต้ดิน

ผู้เขียน:Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)