Search Result of "เคียวเพชร ลบแย้ม"

About 68 results
Img

Researcher

นาย เคียวเพชร ลบแย้ม

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เยื่อและกระดาษ

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการผลิตเอทานอลจากกิ่งสบู่ดำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. จารุพร รักใหม่

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการหมัก, เทคโนโลยีเอนไซม์, เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์

Resume

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Silanized Bagasse Fiber Reinforced Natural Rubber Composites

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Prospects of Bamboo Fiber-PP Composites for Automotive & Construction Applications

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Green production of natural bamboo fibers for textiles and natural fiber composites

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

การศีกษาองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบจากเศษเหลือกิจกรรมเกษตร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgเคียวเพชร ลบแย้ม, Imgสุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:ศุนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีเส้นใยธรรมชาติและพลังงานทดแทน

Img
1234