Search Result of "เคลื่อนที่"

About 628 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบวัดรังสีแกมมาแบบส่งข้อมูลผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img
Img
Img

งานวิจัย

นิเวศวิทยาและการเคลื่อนที่ของช้างป่าด้วยวิทยุติดตามตัวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การฟื้นฟูสภาพ (Retrofitting) ของหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมเคลื่อนที่อิสระ 6 แกน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท แมชีนเนอรี่เอ็มโปเรี่ยม(1995 ) จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

โครงการชุดควบคุมการเคลื่อนที่หลายแกนขั้นสูงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วโรดม ตู้จินดา

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Img
Img
Img
12345678910...