Search Result of "เครื่องแกง"

About 15 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

เปรียบเทียบการอบแห้งเครื่องแกงด้วยเตาอบลมร้อนและเตาอบไมโครเวฟสุญญากาศ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส. ศศิธร ศิริทัพ

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของเครื่องแกงและกะทิต่อคุณลักษณะบางประการและการยอมรับของนํ้ายากะทิเห็ด

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว เครื่องแกงกะทิ, กาแฟโบราณบ้านร่าหมาด และขนมกาละแม)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยภาคย์ ภูมิภมร, อาจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) สู่สากล ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว เครื่องแกงกะทิ, กาแฟโบราณบ้านร่าหมาด และขนมกาละแม)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเตือนใจ ปิยัง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปรุงแกงและเครื่องแกงกึ่งสำเร็จรูปในซองพลาสติกทนความร้อนสูง (ทุน IPUS)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. จุฑามาศ กลิ่นโซดา

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology, Food Safety, Nutrition

Resume

Img

Researcher

นาง กนกวรรณ ยอดอินทร์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นาง เขมพัษ ตรีสุวรรณ

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นาย วันชัย พันธ์ทวี

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Lactic and bacteria Utilization

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมบัติเชิงหน้าที่ของส่วนประกอบอาหาร, ผลิตภัณฑ์อาหารหมักและโภชนาการ, เคมีและคุณภาพของโปรตีนกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมอาหาร, การแปรรูปอาหาร, การแปรรูปข้าว, ไมโครเวฟ, คลื่นเสียงความถี่สูง

Resume

Img

Researcher

ดร. น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:คาร์โบไฮเดรต, เทคโนโลยีทางแป้ง, เทคโนโลยีทางกลิ่นรส, Carbohydrate, Starch Technology, Flavor & Fragrance Technology

Resume