Search Result of "เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง"

About 10 results
Img

งานวิจัย

เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบเบ็ดเสร็จ โดยถอนหัวมันสำปะหลังพร้อมการตัดเหง้าและสับหัวมันสำปะหลังเป็นมันเส้น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบเบ็ดเสร็จ โดยถอนหัวมันสำปะหลัง พร้อมการตัดเหง้าและสับหัวมันสำปะหลังเป็นมันเส้น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง

ผลงานวิจัย:Imgรศ.วิชา หมั่นทำการ

ทีมงานผลิต:Imgนางสาววนิดา รัตตมณี, Imgเบญจมาศ หลวงทรง, Imgธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
Description: เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังชนิดถอนเหง้าขึ้น สามารถเก็บเกี่ยวได้ 0.53 ไร่/ชม. ช่วยลดการสูญเสียของหัวมันสำปะหลัง ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.วิชา หมั่นทำการ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน Name{ ผลงานวิจัย: รศ.วิชา หมั่นทำการ , ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ; ทีมงานผลิต : วนิดา รัตตมณี ; เบญจมาศ หลวงทรง ; ธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ; }
Tags:
Category: Education

VideoID: b1yHLD0Nhtg
Updated: 2013-01-16T06:03:14.000Z
Duration: 25 seconds


Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบเบ็ดเสร็จ โดยถอนหัวมันสำปะหลังพร้อมการตัดเหง้าและสับหัวมันสำปะหลังเป็นมันเส้น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย วิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว, เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว

Resume