Search Result of "เครื่องอบแห้ง"

About 75 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปเอนกประสงค์ (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอำไพ เปี่ยมอรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงเครื่องอบแห้งอาหารสุนัขจากเครื่อง Low shear extruder (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ห้างหุ้นส่วน จำกัด ฮันเตอร์กรุ๊ป จำกัด

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งวัสดุเกษตรและอาหาร (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทเอกชน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผลงานจัยประเภทรางวัลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับชุมชน (2018)

นักวิจัย:Imgนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

เครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับชุมชน (2019)

นักวิจัย:Imgนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดไดซ์เบดโดยใช้พลังงานความร้อนร่วม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

เครื่องอบปลาแดดเดียวและเครื่องอบแห้งสมุนไพร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มศักยภาพเครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับชุมชน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาการอบแห้งของข้าวเปลือกนึ่งโดยเครื่องอบแห้งกระแสชน (2015)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนเสริมด้วยไมโครเวฟ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส.เทวรัตน์ ทิพย์วิมล

แหล่งทุน:หน่วยงานเอกชน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
1234