Search Result of "เครื่องหยอด"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้ามะละกอ

Img

ที่มา:การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network Conference)

หัวเรื่อง:การประยุกต์การจัดการโครงการในการออกแบบและสร้างเครื่องหยอดกาวและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาเครื่องหยอดกาวของอุปกรณ์ปิดเปิดรับแสงในกล้องดิจิตอล

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ยอดเยี่ยม (2013)

ผลงาน:การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้ามะละกอ

นักวิจัย: Imgนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์

Doner:คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Img

ที่มา:คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้ามะละกอ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สานนท์ บุญมี

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อิเล็กทรอนิกส์

Resume

12