Search Result of "เครื่องสกัดน้ำมัน"

About 14 results
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันจากผลอะโวกาโด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริพงษ์ เทศนา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณบริบูรณ์ ศักดาปรีชา 119 ม20 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทร 097-9987455)

Img

งานวิจัย

การออกแบบเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวแบบสกรูอัด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว เบญจพร ทุมโคตร

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ภัคณัฏฐ์ กุดวงษา

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การวางแผนกระบวนการผลิต

Resume

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธุ์ของลักษณะกากที่ปรากฏของถั่วเหลืองและงาดำกับปริมาณน้ำมันที่รับจากเครื่องสกัดน้ำมันแบบสกรูอัด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพตัวควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องสกัดน้ำมันในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

ผู้เขียน:Imgสุรเทพ นิลนนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพตัวควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องสกัดน้ำมันในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ด้วยวิธีควบคุมแบบจำลองภายใน

Img

Researcher

นาย ศิริพงษ์ เทศนา

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์เซ็นเซอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ มาตรวิทยาการแผ่รังสี

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ออกแบบเครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร, กระบวนการในการแปรรูปอาหาร, เครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร

Resume