Search Result of "เครื่องยนต์ดีเซล"

About 128 results
Img
Img

งานวิจัย

การใช้แก๊สชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในเครื่องยนต์ดีเซล (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิพล บุญจันต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สารมลพิษอนุภาคจากเครื่องยนต์ดีเซล (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ekathai Wirojsakunchai, Associate Professor,

วารสาร:

Img
1234567