Search Result of "เครื่องมือ"

About 1194 results
Img

งานวิจัย

การขยายผลงานวิจัย I-Know สู่การพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับร่วมสร้างความรู้ ติดตามข้อมูลและสถานการณ์และเครื่องมือช่วยขยายความสำหรับการอ่าน e-document and e-book (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

เครื่องมือตรวจสอบตำหนิบนพื้นผิววัสดุธรรมชาติ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เครื่องมือช่วยสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Warapan Apisuphachok, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

หัวเรื่อง:ถ่ายภาพรังสีด้วยเทคนิคคอมพิวเต็ดราดิโอกราฟี

Img

ที่มา:วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

หัวเรื่อง:การพัฒนาวงจรขยายส่วนหน้าสำหรับหัววัดรังสีชนิดซินทิลเลชัน

Img

งานวิจัย

การประเมินศักยภาพโดยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชลลดา บุราชรินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

ที่มา:ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในแปลงข้าวอินทรีย์

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ยกเครื่องมือไทยด้วยงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

หัวเรื่อง:Survival of Spray-dried Lactobacillus reuteri KUB-AC5 in Pelleted Feed during Processing and Storage

Img
Img

ที่มา:in kind (เครื่องมือ สถานที่ และสารเคมีสำหรับทำวิจัย) โดย Laboratoire de Photochimie Moleculaire et Macromoleculaire (LPMM), Universite de Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France และค่าเสนอผลงานการประชุมวิชาการ

หัวเรื่อง:ไม่มี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...