Search Result of "เครื่องผลักดันน้ำ"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์ตำแหน่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่เหมาะสมด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์

Img

Researcher

นาย ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Water Resource Management, Hydraulics

Resume

Img