Search Result of "เครื่องปอกเปลือก"

About 54 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว (2001)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน (2007)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนแบบลูกกลิ้ง (2007)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหมาก (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img

งานวิจัย

เครื่องปอกเปลือกเผือก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรศักดิ์ สมตน, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาเครื่องปอกเปลือกสับปะรด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Img

การประชุมวิชาการ

เครื่องปอกเปลือกเงาะ (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนแบบใบมีด (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกทุเรียนสำหรับผู้ค้ารายย่อย (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน (2010)

ผู้แต่ง:Imgณัฐพงศ์ รัตนเดช, ImgDr.Bundit Jarimopas, Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกมะม่วงดอง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาต่อยอดเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนแบบใบมีดชัก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว

วิทยากร:Imgดร.มงคล กวางวโรภาส, รองศาสตราจารย์

ผู้ดำเนินรายการ:Imgนายอดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:100 1 เครื่องปอกเปลือกฝรั่ง

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 100 1 เครื่องปอกเปลือกฝรั่ง
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: AS026lQzO_I
Updated: 2012-11-20T03:28:26.000Z
Duration: 1355 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:68 2 เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 68 2 เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: Yg-zXqvSyF8
Updated: 2013-02-05T13:51:20.000Z
Duration: 1371 seconds


123