Search Result of "เครื่องปอก"

About 69 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว (2001)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน (2007)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนแบบลูกกลิ้ง (2007)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

งานวิจัย

การออกแบบ สร้างและทดสอบเครื่องปอกผิวมะกรูด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท นิตยาไทยเคอรี่ โปรดักส์ จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกหมาก (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาเครื่องปอกเปลือกสับปะรด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

เครื่องปอกเปลือกเผือก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรศักดิ์ สมตน, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

Img

การประชุมวิชาการ

เครื่องปอกเปลือกเงาะ (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน (2010)

ผู้แต่ง:Imgณัฐพงศ์ รัตนเดช, ImgDr.Bundit Jarimopas, Professor,

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนแบบใบมีด (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกทุเรียนสำหรับผู้ค้ารายย่อย (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

ชุดต้นแบบเครื่องปอกสับปะรดขนาดเล็ก (KU-EKCP-1) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายยงยุทธ พลับจะโปะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1234