Search Result of "เครื่องปลูก"

About 8 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องปลูกหญ้าแฝก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบและทดสอบกลไกการปลูกของเครื่องปลูกกล้าข้าวโยน

ผู้เขียน:Imgหัสนัย ช่วยพิมาย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ.

Img

ที่มา:งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยสำหรับออกแบบเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าว