Search Result of "เครื่องประดับ"

About 90 results
Img

งานวิจัย

การศึกษามูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องประดับตกแต่ง (2013)

นักวิจัย:ImgDr.Singh Intrachooto, Associate Professor,

ประเภท:

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาทับทิมที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิต่ำโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและการดูดกลืมในช่วงรังสีอินฟาเรด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการความหลากหลายของ glass filler ในอุตสาหกรรมอัญมณีในท้องตลาด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษามูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยลักษณะผิวเพชรธรรมชาติและเพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการความดันความร้อนสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงมลทินระดับไมโคร-นาโนเมตรหลังจากการเผาในพลอยคอรันดัม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(สวอ.)

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำฐานข้อมูลอัญมณีสำหรับเครื่องมือขั้นสูง เพื่อการตรวจสอบแหล่งกำเนิดอัญมณี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยอัญมณีนาโนของพลอยคอรันดัมที่ผ่านการเผาด้วยสารเบริลเลียมและสีในเพชร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การตรวจวิเคราะห์การเพิ่มคุณภาพมุก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศิวาพร สหวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุรีย์ ลิขิตตชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตอัญมณีแก้วจากวัตถุดิบในประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการการทดลองเผาพลอยแซปไฟร์โดยใช้เบริลเลียมเป็นตัวช่วย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการลักษณะผิวเพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการความดันความร้อนสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาพื้นผิวอัญมณีระดับไมโคร-นาโนเมตรด้วยเทคนิคขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการศึกษาการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับและอนุรักษ์แมลงทับแบบยั่งยืน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปณิดา อัครทวีทอง

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับและอนุรักษ์แมลงทับแบบยั่งยืน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาการพัฒนาแบรนด์อัญมณีและเครื่องประดับไทยก้าวสู่สากลอย่างยั่งยืน (2016)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, อาจารย์, Imgผศ.ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
12345