Search Result of "เครื่องทดสอบ"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่องทดสอบสมบัติเสียงสะท้อนโดยการวิเคราะห์จำแนกประเภท

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่องทดสอบคุณสมบัติเสียงสะท้อนโดยวิธีการทางสถิติขั้นสูงและนิวรอลเน็ตเวิร์ค

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

หัวเรื่อง:การพัฒนาต้นแบบเครื่องทดสอบสมรรถนะรถยนต์ขนาดเล็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่องทดสอบคุณสมบัติเสียงสะท้อน โดยวิธีการทางสถิติขั้นสูงและนิวรอลเน็ตเวิร์ค

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือทดสอบการกระฉอกในภาชนะบรรจุของเหลว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เปรียบเทียบการลงทุนในเครื่องทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทแผงวงจรรวม

ผู้เขียน:Imgประไพพิศ ธัญน้อม

ประธานกรรมการ:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุมาลี พุ่มภิญโญ

กรรมการวิชารอง:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยปั๊มแบบเซอร์โวมอเตอร์สำหรับเครื่องทดสอบการเปิดปิดซ้ำของบานประตูและหน้าต่าง

12