Search Result of "เครื่องตัดหญ้า"

About 10 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องตัดหญ้าสนาม (2010)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องตัดหญ้าแพงโกล่า (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิพร เนียมหอม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาเครื่องตัดหญ้าอาหารสัตว์แบบเดินตามเพื่อเกษตรกรรายเล็ก

ผู้เขียน:Imgศรัณย์ ธงสันเทียะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวิชา หมั่นทำการ*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องตัดหญ้าเดินตามสำหรับเก็บเกี่ยวหญ้าอาหารสัตว์ สำหรับเกษตรกรรายย่อย

Img

ที่มา:สวพ.มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องตัดหญ้าเดินตาม สำหรับเกี่ยวเก็บหญ้าอาหารสัตว์ สำหรับการเกษตรรายย่อย

Img

Researcher

นาย ณรงค์ อุ่นคง

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย เสกสรร สีหวงษ์

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. สุทธิพร เนียมหอม

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume