Search Result of "เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ"

About 41 results
Img

งานวิจัย

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

แหล่งทุน:บริษัท TP Public จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากจันทน์เทศ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:บริษัท ลีโอ อินโนเวชั่น จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์ของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากใบมะรุม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย สาขาชีววิทยา สาขาพันธุศาสตร์ สาขาชีวเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท TP Public จำกัด

หัวเรื่อง:เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกระเจี๊ยบแดงเข้มข้นผสมเนื้อลูกพรุน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ผลของสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกระเจี๊ยบแดงเข้มข้นผสมเนื้อลูกพรุนต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภค

123