Search Result of "เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ"

About 40 results
Img

งานวิจัย

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

แหล่งทุน:บริษัท TP Public จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากจันทน์เทศ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:บริษัท ลีโอ อินโนเวชั่น จำกัด

Img

งานวิจัย

ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์ของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากใบมะรุม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย สาขาชีววิทยา สาขาพันธุศาสตร์ สาขาชีวเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมะขามผสมใยอาหาร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ชาย

ผู้เขียน:Imgสมรัฐ ทิ้วสังวาลย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

12