Search Result of "เครื่องดื่ม"

About 608 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เครื่องดื่มน้ำตาลน้อยทางเลือกเพื่อสุขภาพ (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องดื่มถั่วผงผสมงา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นางสาวศิริรัตน์ เห็นวงศ์ประเสริฐ)

Img

งานวิจัย

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

แหล่งทุน:บริษัท TP Public จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:บริษัท สิงห์เทพอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท แฮปปี้บิส จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณรุจ วศินชัยพร)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเวย์โปรตีนรสผลไม้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณตฤนญะภพ แอกทอง)

Img

งานวิจัย

โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำมะพร้าวและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำมะพร้าวผสมน้ำผลไม้ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:บริษัทอะกริเทค โกลบอลเทรด จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

เครื่องดื่มให้พลังงาน (Energy drink) ชนิดผงกลิ่นผลไม้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัศ ภูมินาถ

แหล่งทุน:บริษัท ชินอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวโอ๊ตแบบสเตอริไลส์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณฐิฒา รอดขวัญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:บริษัท มีค่า วีแกน ดีเสิร์ท จำกัด

12345678910...