Search Result of "เครื่องจักรการเรียนรู้"

About 9 results
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่อิสระต่อเครื่องจักรการเรียนรู้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกลักษณะเฉพาะที่อิสระต่อเครื่องจักรการเรียนรู้ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (7)

Img

Researcher

ดร. ศศรส ใจจิตร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Multi-Criteria Decision Analysis, Economics Analysis and Evaluation, Statistical Data Science and Analytics

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเรียนรู้ด้วยสถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศุภิสรา เกียรติสันติสุข

ที่ทำงาน:ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Object-Oriented Software Design, IT Project Management, Research Competency, Video Processing

Resume

Img

Researcher

ดร. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Graph Algorithms, Approximation Algorithms , Data structures

Resume

Img

Researcher

ดร. หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Natural Language Processing, Text Muning

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจำลองสถานการณ์, Discrete-Event simulation, Operations Research, Stochastic Processes

Resume

Img

Researcher

ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pattern Analysis, Image Processing, Multimedia, Pattern Recognition, Feature Selection

Resume