Search Result of "เครื่องจักร"

About 226 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรน้ำแป้งปอเปี๊ยะเพื่อการผลิตด้วยเครื่องจักร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดตารางเวลาการตัดแบ่งรูปแบบชิ้นงานสี่เหลี่ยมมุมฉากบนเครื่องจักรแบบขนาน ให้มีเวลาแล้วเสร็จน้อยสุด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...