Search Result of "เครื่องคัดแยก"

About 43 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร (2016)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ชิ้นส่วนเครื่องคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร (2016)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องคัดแยกเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่ (2016)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบชั่งน้ำหนักแบบพลศาสตร์ความเร็วสูง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศิวกาญจน์ แจ่มสุข

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (4)

123