Search Result of "เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการเกิดลัดวงจรภายในขดลวดโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Harmonics, Power System

Resume