Search Result of "เครื่อข่าย"

About 20 results
Img

ที่มา:เครื่อข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgนางสาริมา สุนทรารชุน, Imgนางสาววารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่อข่ายเฝ้าระวังรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายมานิตย์ จิตรภักดี, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือการเรียนการสอนผ่านเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับสอนเสริมในรายวิชาเทเบิลเทนนิส

Img
Img

Researcher

นาย ฉัตรชัย พ่วงพลับ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองการตัดสินใจเปลี่ยนข้ามเครือข่ายไร้สายระหว่างเทคโนโลยีที่ไม่ขึ้นต่อกัน

ผู้เขียน:Imgจตุพร ชูช่วย

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

หัวเรื่อง:ผลการเรียนรู้จากการใช้เครื่องมือการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับสอนเสริมในรายวิชาเทเบิลเทนนิส ระดับปริญญาตรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ระบบเช็คชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเครือข่าย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเลี้ยงเป็ดไข่ในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgคุณาพร เต็มปิยพล

ประธานกรรมการ:Imgวราพร พิมพ์ประไพ*

Img

ที่มา:สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครื่อข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

Resume

Img

งานวิจัย

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาริมา สุนทรารชุน, Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgนางสาววารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เครื่อข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

Researcher

นาย อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักและวิธีการสอนพลศึกษา, การวัดและประเมินผลพลศึกษา, แบดมินตัน, สมรรถภาพทางกาย การบริหารพลศึกษา, หลักสูตรพลศึกษา

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุลักษณ์ แจ่มจำรัส

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Resume

Img

Researcher

นาย วุฒิชัย ทองดอนแอ

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืชผัก

Resume

Img

Researcher

ดร. รงรอง หอมหวล

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, เซลล์, โปรโตพลาสต์

Resume

Img

Researcher

นาง มณฑา วงศ์มณีโรจน์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , รวบรวมพันธุ์พืช, การปลูกพืชตามระบบมาตรฐาน GAP

Resume

Img

Researcher

ดร. คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume