Search Result of "เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืชของประเทศไทย"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืชของประเทศไทย

Img

Researcher

ดร. นันทนา ชื่นอิ่ม

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ดิน-พืช

Resume

Img

Researcher

นาง ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสกัดและวิเคราะห์สารสาคัญในสมุนไพร, วิเคราะห์สารและการใช้เครื่องมือทาง Chromatography

Resume