Search Result of "เครือข่ายห้องปฏิบัติการ"

About 9 results
Img
Img

งานวิจัย

การจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช (2002)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นันทนา ชื่นอิ่ม, Imgนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, Imgผศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ดินและพืช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นันทนา ชื่นอิ่ม, Imgนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นันทนา ชื่นอิ่ม, Imgนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืชของประเทศไทย

Img

Researcher

ดร. นันทนา ชื่นอิ่ม

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ดิน-พืช

Resume

Img

Researcher

นาง ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสกัดและวิเคราะห์สารสาคัญในสมุนไพร, วิเคราะห์สารและการใช้เครื่องมือทาง Chromatography

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบ สินค้าเกษตรและอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์