Search Result of "เครือข่ายคอมพิวเตอร์"

About 48 results
Img

งานวิจัย

การสร้างลูกเสือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Cyber Scout) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับการเรียนในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญฐานกรณีสำหรับการวิเคราะห์ความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้เขียน:Imgกิตติพงษ์ จันทนาภรณ์

ประธานกรรมการ:Imgชัยวัฒน์ นุ่มทอง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพ ความต้องการและปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ผู้เขียน:Imgกฤตชัย สุขประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการ ECTI-CARD

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมในการเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มจังหวัด "สนุก"

ผู้เขียน:Imgวุฒิ บุญกระจ่าง

ประธานกรรมการ:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

หัวเรื่อง:การสร้างลูกเสือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Cyber Scout)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Img

ที่มา:วารสารพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต

หัวเรื่อง:การพัฒนาสื่อแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีและวิธีการ"การเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์"

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีเมนเทอร์ เมื่อเพิ่มการพิจารณาความหน่วงของสายสัญญาณ

123