Search Result of "เครือข่ายการเรียนรู้"

About 37 results
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

โครงการการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมระหว่างมหาวิทยาลัย-โรงเรียน-องค์กรท้องถิ่นและชุมชน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์, Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, Imgนายชาญชัย ขันติศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : การออกแบบเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อลดข้อขัดแย้งในงานพัฒนาลุ่มน้ำ)

ผู้เขียน:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 2, Issue 1, Jul 07 - Dec 07, Page 71 - 85 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมระหว่างมหาวิทยาลัย-โรงเรียน-องค์กรท้องถิ่น และชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมระหว่างมหาวิทยาลัย-โรงเรียน-องค์กรท้องและชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมระหว่างมหาวิทยาลัย-โรงเรียน-องค์กรท้องถิ่นและชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, Imgนายชาญชัย ขันติศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นางสาว ภัทรา วยาจุต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษานอกระบบ, การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต, การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ

Resume

Img

ที่มา:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การรับรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้ประโยชน์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาคู่มือการสอนรายวิชาบริกรธุรกิจและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยและอาจารย์วิทยาลัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมระหว่างมหาวิทยาลัย-โรงเรียน-องค์กรท้องถิ่นและชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

12