Search Result of "เครือข่าย"

About 2473 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

หัวเรื่อง:ผลการประเมินเบื้องต้นของอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้เอทานอล ED95 เป็นเชื้อเพลิงคันแรกในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:Asymmetric Wave Radiation of Oscillating Wedge Buoy

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การจำลองความเครียดพลาสติกและอัตราความเครียดพลาสติกขณะกลึง AISI 4340 ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการออกแบบ Ice thermal storage

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:ผลกระทบของอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นต่อคุณลักษณะการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลระบบเชื้อเพลิงร่วม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การศึกษาจังหวะการเปิด-ปิดวาล์วสำหรับการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลระบบเชื้อเพลิงร่วมที่ภาระงานต่ำโดยใช้การจำลองวัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:ผลกระทบของ EGR ต่อคุณลักษณะการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลภายใต้สภาวะเครื่องยนต์ต่างๆ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ค่าความเข้มของความเค้นซิงกุลาริตี้รอบจุดมุมของรอยต่อวัสดุ 2 ชนิดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ3มิติ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การกำจัดน้ำมันดินของไม้ยูคาลิปตัสในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันแบบแก๊สไหลลง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที 8

หัวเรื่อง:วงจรแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงชนิดอินเตอร์ลีฟสำหรับระบบเซลล์เชื้อเพลิง

Img

ที่มา:เครือข่ายการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หัวเรื่อง:แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเพาะปลูกและการขนส่งที่เหมาะสมของโซ่อุปทานผักกาดหอม

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยสถิติศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้ตัวแปรช่วยในการประมาณค่าเฉลี่ยสำหรับข้อมูลระยะยาวที่มีการสูญหาย

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารปลาสลิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

12345678910...