Search Result of "เคมีอาหาร"

About 28 results
Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองทางองค์ประกอบทางเคมีอาหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการทำนายคุณสมบัติทางกายภาพความร้อนของอาหารแช่แข็ง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Structures & Reactions of nanoporous and nanostructured Materials: In silico Nanoscale Design

ผู้เขียน:Imgดร.วิญญู แสงทอง

ประธานกรรมการ:Imgจำรัส ลิ้มตระกูล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมโซลาร์เซลล์แบบเมโซสโคปิกเพอรอฟสไกต์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. วิญญู แสงทอง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:แบบจำลองทางองค์ประกอบทางเคมีอาหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการทำนายคุณสมบัติทางกายภาพความร้อนของอาหารแช่แข็ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งสาคูและผลของการใช้แป้งสาคูทดแทนแป้งสาลีต่อคุณภาพของคุกกี้

Img

การประชุมวิชาการ

ข้าวโพดสีม่วงและสารสกัดพฤกษเคมี (2017)

ผู้แต่ง:ImgMr.Winus Puminat, ImgMs.Chowladda Teangpook,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การจัดการระบบผลิตพืชเพื่อระบบอาหารปลอดภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การศึกษาโครงการและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบ oxiranes บน Nanoporous และ Mesoporous Zeolites (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img

งานวิจัย

ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนเทค-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิญญู แสงทอง, Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, อาจารย์, Imgดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, Imgดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgAssoc.Prof. Dr. Tawatchai Charinpanitkul, ImgAsst.Prof. Dr. Khanin Nueangnoraj, ImgDr. Chularat Wattanakit

แหล่งทุน:ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (7)

Img
Img

Researcher

นางสาว นราพร พรหมไกรวร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์ของแป้งจากพืชหัว, สารพฤกษเคมีสำคัญ และความสามารถในการต้านออกซิเดชันในพืชหัว

Resume

Img

Researcher

ดร. อมรศรี ขุนอินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช และการควบคุมโดยชีววิทยา, การใช้ประโยชน์จากเห็ดเศรษฐกิจในการควบคุมไส้เดือนฝอยศัตรูพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอาหาร, การวิเคราะห์อาหาร, ความปลอดภัยอาหารทางเคมี

Resume

Img

Researcher

ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Mass transfer/Heat transfer in starchy food, Starchy food (Noodle, wheat flour based products), Adsorption of protein on solid surface, Noodle Products

Resume

Img

Researcher

นาย สุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เคมีอาหาร, เคมีวิเคราะห์, เคมีเชิงฟิสิกต์, กระบวนการแช่เยือกแข็งผักและผลไม้

Resume

12