Search Result of "เคมีบำบัด"

About 49 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้ยาเคมีบำบัดวินครีสไทน์ในการรักษาสุนัข 60 ตัวที่ป่วยด้วยโรค Transmissible Venereal Tumor

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ"ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ความรู้และการดูแลรักษาตนเอง หลังการผ่าตัด และเคมีบำบัด ของเกษตรกรผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

Img

ที่มา:คณะเกษตร มก.

หัวเรื่อง:ความรู้และการดูแลรักษาตนเอง หลังการผ่าตัด ฉายแสง และเคมีบำบัด ของเกษตรกรผู้ป่วยโรคมะเร็ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำจัด Cymbidium Mosaic Virus ในกล้วยไม้สกุลหวายโดยเคมีบำบัดและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ผู้เขียน:Imgพันทิพา ลิ้มสงวน

ประธานกรรมการ:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการร่วม:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังได้รับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้เขียน:Imgนุสรา อุปเสน

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การรักษาทางศัลยกรรมในสุนัขที่ป่วยด้วย transmissible venereal tumor ที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาเคมีบำบัด vincristine ด้วยวิธี episiotomy ร่วมกับ vulvovaginoplasty ในสุนัขเพศเมีย และวิธี subtotal penile am

123