Search Result of "เขื่อนกันคลื่น"

About 32 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เขื่อนกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Cherdvong Saengsupavanich, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านเหนือคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณบ้านหนองบัวหมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวั

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgนางประภาชื่น คงสินธ์

แหล่งทุน:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

Img

งานวิจัย

เขื่อนกันคลื่น ความต้องการที่ซ่อนเร้นของชุมชน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรมเจ้าท่า

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบริเวณท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิภาพเขื่อนกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง : กรณีศึกษาในพื้นที่ตำบลหน้าสคน ถึง ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:เขื่อนกันคลื่น ความต้องการที่ซ่อนเร้นของชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โยธาสาร

หัวเรื่อง:เขื่อนกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

Img

Researcher

ดร. เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Coastal Revetment Design Process in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Cherdvong Saengsupavanich, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (โครงการวิจัยร่วม)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

12