Search Result of "เขื่อน"

About 842 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านเหนือคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณบ้านหนองบัวหมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวั

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgนางประภาชื่น คงสินธ์

แหล่งทุน:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เขื่อนกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Cherdvong Saengsupavanich, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการประเมินผลทางด้านทรัพยากรประมงภายหลังการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการ ศึกษาเพื่อสร้างแผนภูมิการออกแบบของน้ำซึมผ่านเขื่อนดิน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุปรีชา ฟุ้งกีรติ

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
12345678910...