Search Result of "เขตเมือง"

About 128 results
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินการปนเปื้อนและการควบคุมสารมลพิษอุบัตรใหม่จากแหล่งมลพิษต่อแหล่งน้ำในเขตเมือง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สกุลช่างลาว-ไทในเขตเมืองแว่น, แขวงซัมเหนือ, สปป.ลาว (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชล มัลลิกะมาลย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgKlaus Zwerger

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img

งานวิจัย

การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของผู้ประกอบการตามชายหาดในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
1234567