Search Result of "เขตร้อนชื้น"

About 83 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการพัฒนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการพัฒนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายนวัตกรรมด้านพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในเขตร้อนชื้น (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์, Imgดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, Imgดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณิชนันทน์ แมคมิลแลน, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Japan International Cooperation Agency (JICA)

ผลลัพธ์:วารสาร (30) ประชุมวิชาการ (14) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

ความต้องการโซเดียมของโคนมในเขตร้อนชื้น (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวันดี เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุพจน์ อาวสกุลสุทธิ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนงานวิจัยกองทุนอินเตอร์เว็ท คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อเพิ่มการสังเคราะห์จุลินทรีย์สุทธิและประสิทธิภาพ การผลิตของโคนมในเขตร้อนชื้น (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345