Search Result of "เก้าอี้"

About 25 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

(2013)

นักวิจัย:ImgDr.Singh Intrachooto, Associate Professor,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

(2013)

นักวิจัย:ImgDr.Singh Intrachooto, Associate Professor,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เก้าอี้ (Robe) (2015)

นักวิจัย:ImgDr.Singh Intrachooto, Associate Professor,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

(2015)

นักวิจัย:ImgDr.Singh Intrachooto, Associate Professor,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เก้าอี้ (ขอบรถกระบะ) (2015)

นักวิจัย:ImgDr.Singh Intrachooto, Associate Professor, Imgขัติยา ฉัตรเพชร,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เก้าอี้นอน (2015)

นักวิจัย:ImgDr.Singh Intrachooto, Associate Professor, Imgศุภกิจ ปานเกตุ,

ประเภท:

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เก้าอี้ (นั่งคู่) (2016)

นักวิจัย:ImgDr.Singh Intrachooto, Associate Professor,

ประเภท:

Img
Img
Img

งานวิจัย

เก้าอี้ลดอาการเมาเรือ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. (สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) จำกัด มหาชน

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (16)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมของเก้าอี้เลกเชอร์ในห้องเรียนกับขนาดสัดส่วนร่างกายของนิสิตระดับอุดมศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพียงใจ พานิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เพียงใจ พานิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Quality Control

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องช่วยเดินแบบพกพา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Robotics, Computer Networking, Computer Hardware Design

Resume

12