Search Result of "เกาะเกร็ด"

About 62 results
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ เรื่อง : ผลกระทบของน้ำท่วมทีมีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตรในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี. ในการประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26–30 พฤษภาคม 2551.ร.ร. อัมริน ลากูน จ.พิษณุโลก (2008)

ผลงาน:ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตร ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

นักวิจัย: Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ Imgนายวัลลภ โพธิ์สังข์

Doner:มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมพืชวสวนแห่งประเทศไทย

Img

งานวิจัย

จัดทําระบบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สินค้าเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด (2017)

หัวหน้าโครงการ:อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, Imgนายวุฒิ คงรักษา, Imgอ.สิทธิโชค ชัยวรรณ

แหล่งทุน:กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:ImgPetcharat SITTIRAK

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสมศรี ภัทรธรรม

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Journal of Tropical Plants Research

หัวเรื่อง:การสำรวจพรรณพืชเบื้องต้นบริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1234