Search Result of "เกาะหลีเป๊ะ"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:การศึกษาสถานภาพคุณภาพชีวิต ณ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต: เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ผู้เขียน:Imgณัฐสุรางค์ ปุคคละนันทน์

ประธานกรรมการ:Imgวศิน อิงคพัฒนากุล

กรรมการร่วม:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:สถานภาพปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเล น้ำใช้และน้ำเสียของเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย อลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม เมืองเชิงสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม

Resume