Search Result of "เกาะมัน"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:การกระจายและชีวประวัติเบื้องต้นของปูเสฉวนหนวดแดง (Clibanarius merguiensis De Man, 1888) ในหาดหินบริเวณหมู่เกาะมัน จ.ระยอง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:ชีวประวัติเบื้องต้นและความเป็นพิษของปูใบ้หลังเต่าแดง (Atergatis integerrimus) บริเวณชายฝั่งหมู่เกาะมัน จ.ระยอง

Img

Researcher

ดร. ทิพรดา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช, พืชเส้นใย, การใช้ประโยชน์พืชเส้นใย การแยกเส้นใยด้วยวิธีทางชีวภาพ, กัญชง, เฮมพ์

Resume

Img

Researcher

ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยและจัดการเกี่ยวกับประการัง แนวปะการัง

Resume

Img

Researcher

นางสาว พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาชีวประวัติและนิเวศวิทยาประชากรทากเปลือย Jorunna funebris (Kelaart, 1858) (Opisthobranchia: Nudibranchia): กรณีศึกษาบริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgภัททิรา เกษมศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นางสาว กนกวรรณ ขาวด่อน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย วชิระ ใจงาม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปูในแนวปะการั

Resume